fbpx

Terapi-rummet online I/S Privatlivspolitik

Vi passer godt på dine personoplysninger

I forbindelse med psykologisk behandling af dig har vi som psykologer og dataansvarlige pligt til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig.

Vi tager databeskyttelse alvorligt og følger de gældende regler omkring opbevaring og behandling af persondata – herunder reglerne i persondataforordningen, psykologloven, autorisationsloven og sundhedsloven. Dette indebærer bl.a., at vi opbevarer alle data om dig sikkert, og at vi kun indsamler oplysninger om dig, der er nødvendige.

Vi videregiver ikke personoplysninger om dig til andre personer eller instanser, medmindre vi har aftalt dette, og du har givet dit samtykke til det. Det kunne f.eks. være relevant ved erklæringer og status til kommuner og forsikringsselskaber.

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi bruger og opbevarer dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Terapi-rummet online I/S er dataansvarlig og tilsikrer, at dine persondata behandles og opbevares forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger for Terapi-rummet online I/S:

Terapi-rummet online I/S

Bryndumsvej 26, st.

8600 Silkeborg

Tlf.: +45 61489600

E-mail: kontakt@terapi-rummet.online

CVR.: 41 51 47 95

 

 

Hvilke typer af personoplysninger

Vi har pligt til at indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig i forbindelse med psykologsamtaler (i det omfang det er relevant for netop dig):

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse, og datoer for dine samtaler hos Terapi-rummet online I/S

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger
 • Religiøst tilhørsforhold, hvis det skønnes relevant for behandlingen

Vi indsamler og behandler kun oplysninger om dig, der er tilstrækkelige, nødvendige og relevante i forhold til de formål, der er beskrevet nedenfor.

 

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Psykologisk behandling og rådgivning af dig med henblik på at kunne hjælpe dig bedst muligt
 • Kontakt til dig
 • Administration og afregning
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven, ”Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser” (jf. BEK nr. 567 af 19/05/2017), og anden relevant sundhedsretlig lovgivning f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne af fri vilje. Du har ikke pligt til at give os disse personoplysninger. Ønsker du ikke at give os dine personoplysninger, vil vi imidlertid ikke kunne varetage de formål, der er beskrevet ovenfor, og det vil derfor ikke være muligt for os at behandle dig.

 

 

Videregivelse af personoplysninger

Som psykologer har vi tavshedspligt omkring det, du fortæller under samtalerne. (jf. psykologlovens §21, stk. 1 og Straffelovens §152 og §§ 152 c-f)

Videregivelse af dine personoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Du kan derfor have tillid til at det du fortæller, forbliver fortroligt.

Tavshedspligten gælder med undtagelse af ganske særlige situationer, hvor der er åbenlys fare for dig selv eller andre, eller hvis vi gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. I sådanne ganske særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.

For børn under 18 år gælder det særligt, at vi har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udvikling (jf. servicelovens §153 om skærpet underretningspligt)

Hvis dine samtaler med os betales helt eller delvist af andre end dig selv – f.eks. af din kommune eller et forsikringsselskab – vil det i nogle tilfælde være en forudsætning for gennemførelse af behandlingen, at vi videregiver personoplysninger om dig.

De personoplysninger som vi opbevarer om dig for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre afregning og for revision. Disse er underlagt databehandleraftaler, der sikrer, at de håndterer og opbevarer personoplysninger sikkert.

 

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t. hostingvirksomheden Siteground (hvis data ligger på servere inden for EU), og regnskabsprogrammet Dinero.

 

Vi har indgået databehandleraftaler med de nødvendige samarbejdspartnere, som således forpligter sig til at opbevare eventuelle oplysninger om dig efter gældende regler.

 

Sikkerhed

Vi har interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Terapi-rummet I/S er de eneste der har adgangsrettigheder til dine persondata.
Senest 72 timer efter at vi er blevet bekendt med et eventuelt sikkerhedsbrud, kontaktes Datatilsynet. Hvis der er høj risiko for de berørte registrerede, vil vedkommende også blive underrettet direkte. Bruddet vil blive beskrevet lige såvel som de tiltag, der er blevet gjort for at begrænse omfanget af sikkerhedsbruddet.

 

Du kan tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til, at vi må indsamle og behandle dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på mail: kontakt@terapi-rummet.online. Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det således først virkning fra det tidspunkt, hvor din tilbagetrækning sker.

 

Vi sletter dine personoplysninger efter 5 år

Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem med henblik på at varetage de formål, som er beskrevet ovenfor. Som psykologer skal vi dog ifølge psykologloven opbevare dine personoplysninger i 5 år efter seneste notat. Herefter sletter/destruerer vi journalen på forsvarlig vis i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Personoplysninger til brug for afregning opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Retten til sletning er dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, vil vi selvfølgelig meget gerne vide det og om muligt ændre det, du ikke er tilfreds med. Du har ret til at indgive klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynet kan kontaktes ved Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 København K, Telefon 33193200, e-mail dt@datatilsynet.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail: kontakt@terapi-rummet.online, hvis du har spørgsmål omkring vores opbevaring og behandling af dine personoplysninger.

 

Denne privatlivspolitik er opdateret den 21. august 2020

 

 

Terapi-rummet online I/S Cookiepolitik

Der bruges cookies på denne hjemmeside.

Når du besøger Terapi-rummet online I/S hjemmeside www.terapi-rummet.online accepterer du vores cookiepolitik.

Dit samtykke gælder for følgende domæne: www.terapi-rummet.online

Terapi-rummet online I/S ejer, driver og er dataansvarlig for hjemmesiden.

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle oplysninger, vi modtager.

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med køb og andre tjenester, anvender hjemmesiden cookies.

 

Hvad er cookies?

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper desuden Terapi-rummet online I/S med at få overblik over brugernes besøg på hjemmesiderne, så vi løbende kan optimere og målrette dem til brugernes behov og interesser. Cookies husker fx, om brugeren er logget ind og om du tidligere har besøgt siden etc.

Hjemmesiden anvender cookies, der som oftest udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din browser (session cookies).

Desuden anvendes cookies, der er indstillet med et udløbstidspunkt og gemmes på din harddisk i den pågældende periode (persistent cookies).

Hjemmesiden anvender en række forskellige cookies:

 

Nødvendige cookies

Denne type af cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som brugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at få en indkøbskurv til at virke.

 • Hjemmesidens indhold er lagret og administreres gennem en WordPress-platform. Den sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du fx er logget ind på terapi-rummet.online

 

Præference-cookies

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

 

Drifts- og optimeringscookies

Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

 • Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken og på hjemmesiderne og til statistik. Du kan fravælge disse cookies her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Hvad bruger vi cookies til?

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden
 • Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg
 • Hvilke sider på hjemmesiden du har besøgt
 • Hvilken browser type og version du bruger
 • Hvilken skærmopløsning du har
 • Hvilke devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. Pc eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i
 • Hvor mange klik vores SEO-optimering genererer

 

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session (besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at vi gerne vil gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer vi dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, så vi kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet.

 

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

 

Firefox

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

 

Internet Explorer

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplys-ninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

 

Google Chrome

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredje-partscookies og websitedata” -> Ok

 

Safari

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.